Author: webmaster

 • แข่งขันกีฬาสีภายใน(7 ธ.ค. 2561)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนนำโดยนายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสี “ราชาวดีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ และปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • สอบธรรมศึกษา (29 พ.ย. 2561)

  วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านพระครูพัฒนธรรมคุณ เจ้าคณะแขวงท่าข้ามเจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู ร่วมดำเนินการจัดสอบ

   

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • คนเก่งท.ภ.ท. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 [28 พ.ย. 61]

  ขอแสดงความยินดี ผลชนะเลิศการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา

  ครั้งที่ 68

  (ได้ไปแข่งขันต่อระดับภาค)

  และ

  ขอแสดงความยินดี ผลชนะเลิศการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา

  ครั้งที่ 68

  (ได้ไปแข่งขันต่อระดับภาค)

 • กิจกรรม อาสาฟื้นฟูธรรมชาติ (10 พ.ย. 2561)

  วันเสาร์ที่่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม และครูศุภณัฐ กาหยี ครูที่ปรึกษาชุมนุม ดูนกดูนก พร้อมด้วยครูและนักเรียน ได้ร่วมกับชมรม One fine day ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จัดกิจกรรม “อาสาฟื้นฟูธรรมชาติ” บางขุนเทียน โดยมีกิจกรรมฟังการบรรยายเรื่องราวของนาก โดยครูศุภนัฐ ร่วมเฝ้าสังเกตฝูงนาก นก และร่วมกันปลูกต้นโกงกาง บริเวณชุ่มน้ำของโรงเรียน พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ว่าวไทย แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

  คลิก ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (10 พ.ย. 2561)

   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนนำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม และคณะครู จัดกิจกรรม "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม" เพื่อฝึกให้นักเรียนได้
  เรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม และฝึกปฏิบัติการลงมือทำโครงงาน "พัฒนาจริยคุณ" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. เพื่อสร้าง
  ยุวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมพร้อมเข้าสู่สังคมไทยสู่สังคมโลก

   

  คลิก ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง[5 พ.ย. 61]

  ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  ebiddingtpt

 • อบรมวินัยข้าราชการ(31 ต.ค. 2561)

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดอบรมเรื่องวินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสมารถปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวทางที่พึงประสงค์โดยมี อาจารย์อุดม อินทรเวศน์วิไล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

   

   

   

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • อบรมมาตรฐานสถานศึกษา (30 ต.ค. 2561)

  เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน สมศ. รอบ4 โดยมีดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์
  อาจารย์ปริมฤดี แท่นพิทักษ์ และอาจารย์สุภาวดี คำนาดีเป็นวิทยากรให้การอบรม

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • พิธีวางพวงมาลา ร.5 (23 ต.ค. 2561)

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 รร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ในพิธีได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้

  (คลิกดูภาพเพิ่มเติม…)

   

   

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …