Author: webmaster

 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [22ก.ย.66]

  ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

  ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

   52 total views,  6 views today

 • กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “ลูกทวีธาเสียงใส หัวใจลูกทุ่งลูกกรุง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงลูกทุ่ง-ลูกกรุง(14ก.ย.66)

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ นายนิพนธ์ อรรถวิโรจน์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “ลูกทวีธาเสียงใส หัวใจลูกทุ่งลูกกรุง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงลูกทุ่ง-ลูกกรุงให้เยาวชนและวัยรุ่นได้สืบสานให้คงอยู่สืบไป ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

       
   

   798 total views,  65 views today

 • พิธีอำลาครูเกษียณอายุราชการ “ลูกทวีธา น้อมอำลา ครูเกษียณ” จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูสมใจ เพียรมานะกิจ และคุณครูพเยาว์ คนยงค์(14ก.ย.66)

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีอำลาครูเกษียณอายุราชการ “ลูกทวีธา น้อมอำลา ครูเกษียณ” จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูสมใจ เพียรมานะกิจ และคุณครูพเยาว์ คนยงค์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อครูผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

   

   

   

       

 • คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(13ก.ย.66)

  วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรัชฎา
   
   

   800 total views,  65 views today

 • กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์(25ส.ค.66)

  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน    
   

   9,554 total views,  65 views today

 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(18ส.ค.66)

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน         
   

   10,044 total views,  65 views today

 • ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วและสุนทรพจน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 (18ส.ค.66)

  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วและสุนทรพจน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “เทิดไททศราช ปราชญ์แผ่นดิน จอมภูมินทร์ มหาวชิราลงกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ซึ่งโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน เป็นตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ใน 10 โรงเรียนทั่วประเทศ ขอบคุณครูถนอม พรมสุวรรณ์ครูผู้ฝึกซ้อม
   

   10,368 total views,  67 views today

 • ยินดีต้อนรับคณะศึกษา-ดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – จีน (18ส.ค.66)

  วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนนำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน , ท่านนิพนธ์ อรรถวิโรจน์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก 2 , ครูเอมอร วัฒนา กรรมการสมาคม ฯลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษา-ดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – จีน ครั้งที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนทั้งสองประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเอง สืบสานและดำรงไว้ให้อยู่ตราบนานเท่านาน ณ หอประชุมทองปานแวงโสธร
   
   
   
     
   

   

              

   [ รูปภาพเพิ่มเติม… ]

   

   10,331 total views,  67 views …

 • การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย(11ส.ค.66)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 คน (ครั้งที่ 1) จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมรัชฎา วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 การประเมินเข้มข้นเพื่อสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความเป็นครูให้โดยแท้จริง ในนามผู้บริหารและคณะครูผู้ช่วยขอขอบคุณท่านโกศล หกสุวรรณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

                   [ รูปภาพเพิ่มเติม… ]

   

   10,651 total views,  69 views today

 • โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้ห้องพยาบาลเป็นที่พร้อมให้การบริการแก่นักเรียน(11ส.ค.66)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านนิพนธ์ อรรถวิโรจน์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก 2 ให้การสนับสนุน เพื่อให้ห้องพยาบาลเป็นที่พร้อมให้การบริการแก่นักเรียนได้อย่างดี
  👉 คุณทวีศักดิ์ แก้วโมราเจริญ มอบเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอน 3 ชุด
  👉 คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพยาบาล เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต , เครื่องชั่งน้ำหนัก , แบบดิจิตอล , ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล , หน้ากากอนามัย , เจลลดไข้ ฯลฯ และมอบเงิน 2,500 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่ขาดแคลนในห้องพยาบาลเพิ่มเติม
  👉 ครูเอมอร วัฒนา กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 1 ใบ