ThaiLanguage_Department

ชื่อ – สกุล :
: นายถนอม พรมสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
 ภาระหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ชื่อ – สกุล :
: นางยสุทธิเกียตริ เพิ่มขึ้น
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวมะลิ ศรีสุทโท
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.