Healt and Phisical_Department

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวธิดา วิชาธร
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: สุขศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: วท.บ.
ภาระหน้าที่ :
: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวสมใจ เพียรมานะกิจ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๓
วิชาเอก :
: สุขศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: คศ.บ.
ชื่อ – สกุล :
:นางสาวพัชราภา สินจร
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
:  พลศึกษา
วุฒิการศึกษา :
:กศ.บ.

 9,268 total views,  9 views today