Healt and Phisical_Department

 

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวสมใจ เพียรมานะกิจ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๓
วิชาเอก :
: สุขศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: คศ.บ.
ภาระหน้าที่ :
: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวธิดา วิชาธร
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: สุขศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: วท.บ.
ชื่อ – สกุล :
:นางสาวภาวินี พจนเสนี
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิการศึกษา :
:ค.บ.

 4,849 total views,  7 views today