Healt and Phisical_Department


ชื่อ – สกุล :
: นางสาวสมใจ เพียรมานะกิจ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๓
วิชาเอก :
: สุขศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: คศ.บ.
ภาระหน้าที่ :
: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
   
 
ชื่อ – สกุล :
: นายโกศล เนียมหอม
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: พลศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: วท.บ.
 
 
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวธิดา วิชาธร
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: สุขศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: วท.บ.
 
 
ชื่อ – สกุล :
: นายชาญชนะกฤษ ปรีชายุทธ
ตำแหน่ง :
: พนักงานราชการ
วิชาเอก :
: การฝึกและการจัดการกีฬา
วุฒิการศึกษา :
: วท.บ.