History_TPT


“โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง ประเภทสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑/๑๒๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๐ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา นายห้างอาทร สังขวัฒนะ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนทวีธาภิเศก และนางไสว สังขวัฒนะ ได้บริจาคที่ดินให้ โดยทำพิธีมอบแก่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘

เมื่อวันที่่ ๑๙เมษายน ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียนรัฐบาลโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทวีธาภิเศก ๒” ในสมัย ฯพณฯ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสามัญโดยนางสมหมาย เอมสมบัติ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสามัญศึกษา ( นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ ) แต่งตั้ง นายกนก จันทร์ขจร เป็นอำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหาร “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทวีธาภิเศก๒” และในปี ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาสั่งให้ ” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทวีธาภิเศก ๒” ให้เริ่มรับนักเรียน จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนทวีธาภิเศก๒” เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ย้ายมาดำเนินการเรียนการสอน ในสถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้น

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายใต้การบริหารของ นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมชื่อ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ เป็น โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

 23,587 total views,  11 views today