Art_Department


ชื่อ – สกุล :
: นายสมคิด ประสานพิมพ์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: การสอนสังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ภาระหน้าที่ :
: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
   
 
ชื่อ – สกุล :
นายศิรัตน์ บันเลือพงศ์พันธ์ุ
ตำแหน่ง
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ดนตรีไทย
วุฒิการศึกษา :