Social_Department

ชื่อ – สกุล :
: นายสมคิด ประสานพิมพ์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: การสอนสังคม
วุฒิการศึกษา :
: ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
 ภาระหน้าที่: : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล :
: นายสุรชัย เทวบัญชาประเสริฐ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
ชื่อ – สกุล :
: นายจิรยุทธ อินทวารี
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: กศ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวเบญจวรรณ หฤทัยสิริรัตน์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ปรัชญาและศาสนา
วุฒิการศึกษา :
: ศศ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายปัญญาณวิชญ์ ธีระธัชชะสกุล
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: กศ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายก้องภพ เกิดชูชื่น
ตำแหน่ง :
:ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
: ศศ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ภา
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวกันยารัตน์ ฤกษ์อุดม
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายรัฐกร สุขอ้วน
ตำแหน่ง :
: พนักงานราชการ
วิชาเอก :
: วัฒนธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
:ศศ.ม.
ชื่อ – สกุล :
: นายอาณัติ สำเร
ตำแหน่ง :
: ครูพิเศษ
วิชาเอก :
: สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.

 1,575 total views,  1 views today