ForeignLanguage_Department

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวมุจลินทร์ แสงสุวอ
ตำแหน่ง :
ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: ศศ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาววิภาวรรณ กันยา
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: กศ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวสุดาดวง แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายจินต์ตรัย พรตด้วง
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวรวิภา ลาภูมมา
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ภาษาจีน
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายจิรันธนิน สีดางาม
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: ศษ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวอนันดา ไทยถาวร
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ภาษาจีน
วุฒิการศึกษา :
: กศ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาววัชรินทร์ จันคำ
ตำแหน่ง :
: พนักงานราชการ
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.

 11,358 total views,  5 views today