ForeignLanguage_Department

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวมุจลินทร์ แสงสุวอ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: ศศ.บ.
 
 
ชื่อ – สกุล :
: นางสาววิภาวรรณ กันยา
ตำแหน่ง :
: ครผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: กศ.บ.
 
 
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวฟารีดา สีดนาสด์
ตำแหน่ง :
: ครผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
:
 
 
ชื่อ – สกุล :
: นายณัฏฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
: คบ.
     
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวสุดาดวง แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :
:
     
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวจารวี เทียนสมจิตร
ตำแหน่ง :
: ครูพิเศษ
วิชาเอก :
: ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
: ศศ.บ.
 
ชื่อ – สกุล :
: Issa Espejo Acosta
ตำแหน่ง :
: ครูพิเศษ(ภาษาอังกฤษ)
วิชาเอก :
: –
วุฒิการศึกษา :
: –
   
     
ชื่อ – สกุล :
: Miss Feng He
ตำแหน่ง :
: ครูพิเศษ(ภาษาจีน)
วิชาเอก :
: –
วุฒิการศึกษา :
: –