Documents_Download

  บันทึกเยี่ยมบ้าน ๒ แบบแนบภาพเยี่ยมบ้าน [15/09/63]
  ไฟล์แบบฟอร์มแผนการสอนวิชาลูกเสือ ปี2563 [23/07/63]
    เอกสารคำสั่งโรงเรียน ปี 2563 สำหรับครู 
    ไฟล์แบบฟอร์มเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู [09/07/63]
  ไฟล์แบบฟอร์มประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) [26/06/63]
    ไฟล์คู่มือการสร้าง Google Apps สำหรับครู [12/06/63]
    ไฟล์ ทิศทางการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ [18/03/63]
    ไฟล์ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ นผ.2-2 ฉบับปรับปรุงใหม่  [18/03/63]
    ไฟล์ แบบฟอร์มการเขียนโครงการ นผ.2-1 ฉบับปรับปรุงใหม่ [18/03/63]
  ไฟล์ คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม (PDF File) [28/05/62]
  ไฟล์ แบบกรอก SDQ 2562 (ฉบับปรับปรุงใหม่) [28/05/62]
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2562 [upload 25/03/62]
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  [upload 25/03/62]
ไฟล์แบบฟอร์ม PCL , ไฟล์บันทึก LogBook  [upload 31/10/61]
  ไฟล์แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan; ID Plan 2019) 
ไฟล์แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (นผ.2-1)
  ไฟล์แบบฟอร์มขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ (นผ.2-2)
ไฟล์แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (นผ.5)
  ไฟล์แบบฟอร์มสรุปภาพรวมกิจกรรม (นผ.6)
ไฟล์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
  ไฟล์ รายงานการขอซื้อขอจ้าง2560(ฉบับปัจจุบัน จากงานพัสดุ)
  ไฟล์ กลยุทธ์โรงเรียน 2560(ฉบับปัจจุบัน)

 

 

 1,795 total views,  3 views today