Documents_Download

    ฟล์ ทิศทางการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ [18/03/63]
    ไฟล์ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ นผ.2-2 ฉบับปรับปรุงใหม่  [18/03/63]
    ไฟล์ แบบฟอร์มการเขียนโครงการ นผ.2-1 ฉบับปรับปรุงใหม่ [18/03/63]
    ไฟล์ คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนเมษายน 2563  [18/03/63]
    ไฟล์เอกสารสำหรับเตรียมประเมิน ว.21 [09/12/62]
  ไฟล์ คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม (PDF File) [28/05/62]
  ไฟล์ แบบกรอก SDQ 2562 (ฉบับปรับปรุงใหม่) [28/05/62]
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2562 [upload 25/03/62]
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  [upload 25/03/62]
ไฟล์แบบฟอร์ม PCL , ไฟล์บันทึก LogBook  [upload 31/10/61]
  ไฟล์แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan; ID Plan 2019) 
ไฟล์แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (นผ.2-1)
  ไฟล์แบบฟอร์มขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ (นผ.2-2)
ไฟล์แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (นผ.5)
  ไฟล์แบบฟอร์มสรุปภาพรวมกิจกรรม (นผ.6)
ไฟล์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
  ไฟล์ รายงานการขอซื้อขอจ้าง2560(ฉบับปัจจุบัน จากงานพัสดุ)
  ไฟล์ กลยุทธ์โรงเรียน 2560(ฉบับปัจจุบัน)
  เอกสารฟอร์ม สารสนเทศโรงเรียน