Career and Technology_Department

 

 

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวชนิกา อุ่นใจ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษา :
: ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร)
 ภาระหน้าที่:  :หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ชื่อ – สกุล :
: นางพเยาว์ คนยงค์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๓
วิชาเอก :
: การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
: บธ.บ.
ชื่อ – สกุล :
:นายธีระวัฒน์ ดาศรี
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: วิศวกรรม
วุฒิการศึกษา :
: คอ.บ.
 
ชื่อ – สกุล :
:นางสาวปณิดา ทองเต็ม
ตำแหน่ง :
:ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
:คหกรรม
วุฒิการศึกษา :
:ศษ.บ คหกรรม
:ค.ม. บริหารการศึกษา

 4,403 total views,  1 views today