Career and Technology_Department

 

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวอาภา จิตต์มั่นการ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: คหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
: คศ.บ.
ภาระหน้าที่ :
: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ – สกุล :
: นางพเยาว์ คนยงค์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๓
วิชาเอก :
: การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
: บธ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางธัญชนก พงเจริญ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา :
: วท.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายจรัส พงเจริญ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
: ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวมณีกัญญ์ โชติช่วง
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวชนิกา อุ่นใจ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษา :
: ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร)
ชื่อ – สกุล :
:นายธีระวัฒน์ ดาศรี
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: วิศวกรรม
วุฒิการศึกษา :
: คอ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวละมัย สินเพียง
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: คอมพิวเตอร์ศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายวันเฉลิม  ไชยพงษ์
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :
: คอ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวนงนุษย์ บุญเจือ
ตำแหน่ง :
: พนักงานราชการ
วิชาเอก :
: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.

 597 total views,  1 views today