Career and Technology_Department

 

 

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวชนิกา อุ่นใจ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษา :
: ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร)
 ภาระหน้าที่:  :หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ชื่อ – สกุล :
: นางพเยาว์ คนยงค์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๓
วิชาเอก :
: การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
: บธ.บ.
ชื่อ – สกุล :
:นายธีระวัฒน์ ดาศรี
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: วิศวกรรม
วุฒิการศึกษา :
: คอ.บ.
ชื่อ – สกุล :
:นายณัฐกมล เถาน้อย
ตำแหน่ง :
: ครูจ้างพิเศษ
วิชาเอก :
:คหกรรมศาสตร์ศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: คศบ.

 3,033 total views,  7 views today