Career and Technology_Department


ชื่อ – สกุล :
: นางสาวอาภา จิตต์มั่นการ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: คหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
: คศ.บ.
ภาระหน้าที่ :
: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   
 
ชื่อ – สกุล :
: นางพเยาว์ คนยงค์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๓
วิชาเอก :
: การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
: บธ.บ.
 
 
ชื่อ – สกุล :
: นางธัญชนก พงเจริญ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา :
: วท.บ.
 
 
ชื่อ – สกุล :
: นายรณชัย สิงห์คำ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: เทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
     
ชื่อ – สกุล :
: นายจรัส พงเจริญ
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๑
วิชาเอก :
: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
: บธ.บ.
 
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวมณีกัญญ์ โชติช่วง
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
   
     

ชื่อ – สกุล :
: นางสาวชนิกา อุ่นใจ
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษา :
: ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร)
   
     
ชื่อ – สกุล :
: นางสาวนงนุษย์ บุญเจือ
ตำแหน่ง :
: พนักงานราชการ
วิชาเอก :
: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.