นักเรียน ม.ปลาย ทดสอบ Digital (16 ส.ค. 2562)

ด้วยบริษัทเออาร์ไอที จำกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล (IC3 Digital Literacy Certification) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 100 คน ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)