Art_Department

 

ชื่อ – สกุล :
: นายสมคิด ประสานพิมพ์
ตำแหน่ง :
: ครู ค.ศ.๒
วิชาเอก :
: การสอนสังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
: ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ภาระหน้าที่ :
: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ชื่อ – สกุล :
: นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธ์
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ดนตรีไทย
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายรังสรรค์ เกิดบุญมี
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ศิลปะ
วุฒิการศึกษา :
: คอ.บ.
ชื่อ – สกุล :
: นายวุฒิชัย ชัยชูด
ตำแหน่ง :
: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
: ดนตรีสากล
วุฒิการศึกษา :
: ค.บ.