การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (11พ.ค.66)

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ก่อนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันกับสถานศึกษา เป็นคนรู้จักสังเกต รู้จักการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบ ปฎิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษา และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 

 2,064 total views,  66 views today