กิจกรรมอบรมลูกเสือตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (12มี.ค.66)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านความมีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละเพื่อส่วนรวม
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการทำงานเป็นทีม
โดยมี นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ (L.T.) นางเอมอร วัฒนา (A.T.C) นางสาวดุษฎี จันทร์งาม (A.T.C.)
และ นางสาวดวงกมล ดงแดง (A.T.C) และคณะครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 

 

 
 
 
 

 1,391 total views,  42 views today