กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (21ก.พ.66)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนให้สอดคล้องกับกระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง คือ “พรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา” ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
 
 
  
 

 3,792 total views,  42 views today