กิจกรรมวันคริสต์มาส Merry Christmas 2023 (25ธ.ค.65)

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญและประเพณีในวันคริสต์มาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมี นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมโดมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  
 
 
 
 
 
 
 

 2,361 total views,  1 views today