มอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (9พ.ย.65)

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริทารวิชาการและกลุ่มบริทารงานบุคคล มอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภายใต้โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

ขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 1,221 total views,  1 views today