อบรมวินัยข้าราชการ(31 ต.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดอบรมเรื่องวินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสมารถปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวทางที่พึงประสงค์โดยมี อาจารย์อุดม อินทรเวศน์วิไล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

 

 

 

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 1,788 total views,  5 views today