นักเรียนรับรางวัลความประพฤติดี(22 มิ.ย. 2561)

โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนขอแสดงความยินดีกับด.ช.เจษฏา แสนหาสิ่ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตร "รางวัลความประพฤติดี"
จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ)อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในงานพิธี
มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาทั่วราชอาณาจักรไทย
ประจำปี 2561 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร

            

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)