กิจกรรมวันไหว้ครู (14 มิ.ย. 2561)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดพิธีไห้วครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงถึงความเคารพ ศรัทธาและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีการไห้วครู และจัดพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ของโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่๔ ที่เข้าเรียนต่อในปีการศึกษา๒๕๖๑

            

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)