ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561 (10 พ.ค. 2561)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวัน พุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนทราบระเบียบของโรงเรียนและปลูกฝังให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของสถาบัน และหล่อหลอมวัฒนธรรมที่หลากหลายในตัวนักเรียนให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถาบัน

            

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)