ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2561 (20 มี.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขนเทียน นำโดยท่านผู้อำนวยการชาย จันทร์งาม และรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านพร้อมด้วยคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่านได้ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนณ ห้องประชุมโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน

    

    (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)