ปีการศึกษา 2561

จำนวนบุคคลากรโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง รวม
1
55
4
60

จำนวนนักเรียนปี 2561

ระดับชั้น เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
ม. 1
167
87
255
6 ห้อง(เฉลี่ยห้องละ42)
ม. 2
129
113
242
6 ห้อง(เฉลี่ยห้องละ40)
ม. 3
148
86
243
6 ห้อง(เฉลี่ยห้องละ39)
ม. 4
94
56
150
4 ห้อง(เฉลี่ยห้องละ38)
ม. 5
69
69
138
4 ห้อง(เฉลี่ยห้องละ35)
ม. 6
43
60
113
4 ห้อง(เฉลี่ยห้องละ28)
รวม
660
471
1131
30 ห้อง(เฉลี่ยห้องละ38)

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2561)

 23,253 total views,  13 views today