ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

วิสัยทัศน์ (Vision)
       “ส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม สำนึกรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

พันธกิจ (Mission)
          1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
          2. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เน้นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          3. สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน
          5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ควบคู่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          6. สร้างความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป้าประสงค์ (Objective)       
          1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          2. ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน
          5.ครูและนักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างชาญฉลาดในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          6. องค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

(ปรับปรุง ล่าสุด 2560 โดยทีมผู้บริหาร นายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

 

 

 
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.