ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

           โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ามาพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ามากมายหลายบุคคล ดังนี้         

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วันที่เข้ารับตำแหน่ง

๑. นายกนก จันทร์ขจร
ผอ.ร.ร.ทวีธาภิเศก ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
 ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
๒. นายทองปาน   แวงโสธรณ์      
อาจารย์ใหญ่
 ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. นางมณฑา     โสมพงศ์   
ผู้อำนวยการ
 ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๔. นางอารีย์      ชินสุวร
ผู้อำนวยการ
 ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
๕. นางจิรา      อ่อนไสว
ผู้อำนวยการ
 ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. นายจักรพงษ์   เร่งฐาปนกุล
ผู้อำนวยการ
 ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. นายสนั่น     ชนันทวารี
ผู้อำนวยการ
๑๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.นายขวัญชัย ไกรธรรม
ผู้อำนวยการ
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ผู้อำนวยการคนแรก
ที่โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน)
๙. ดร.เทพฤทธิ์   ยอดใส
ผู้อำนวยการ
๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. นายชาย จันทร์งาม
ผู้อำนวยการ
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.