พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชน

การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชครูดำเนินตาม พรบ.


 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.