ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน


 

              โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน(เดืมชื่อ ทวีธาภิเศก ๒ )ตั้งอยู่ที่ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สัญลักษณ์โรงเรียน

               

         เข็มทวีธาภิเศก บางขุนเทียนเป็นรูปดาวห้าแฉก พื้นสีเขียว มีอักษรเขียนว่า "ทวีธาภิเศก"

      อักษรย่อ       ท.ภ.ท.

      คำขวัญ         ลูกทวีธา บางขุนเทียน มีศักดิ์ศรี มีวินัย มีน้ำใจ มีคุณธรรม

      คติพจน์         " อตฺตานํ นาติวตฺ เตยฺย "    หมายความว่า  “บุคคลไม่ควรลืมตน”

     ปรัชญา          ความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต

     อัตลักษณ์          อนุรักษ์ว่าวไทย

    เอกลักษณ์          สุภาพชนคนดี ทวีธา บางขุนเทียน

 

 

       สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน   "พระพุทธมหาทวีธาวิโรฒ" ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์   ไว้เป็นที่สักการบูชาของเหล่าคณาจารย์นักเรียน และประชาชนผู้สัญจร เพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  และเป็นการสร้างกำลังใจ ให้แก่คณะครู อาจารย์   และนักเรียนซึ่งเป็นแบบอย่างที่จะได้มีความมุ่งมั่น   อดทน   ขยันหมั่นเพียร   ในด้านการงาน และในด้านการศึกษา 

 

 

 

 

         สีประจำโรงเรียน :   สีเขียว - ขาว

 

 

 

 

 

      ดอกไม้ประจำโรงเรียน :    ดอกราชาวดี

 

 

 

 

 

      ต้นไม้ประจำโรงเรียน :   ต้นแสมขาว ซึ่งจะมีให้เห็นโดยรอบบริเวณโรงเรียน

 

 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.